ประกาศการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กคส์ การซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์ Cobot ประกอบอาหาร พร้อมจอแสดงผลในตัว

img001